Privatlivs- og datapolitik

Psykologklinikken Væren & Vækst, drives af autoriseret psykolog Maria Joensen.

For at klinikken kan opfylde loven oplyses du her om hvordan dine oplysninger indsamles, behandles og evt. videregives.

Tavshedspligt

Dine oplysninger behandles generelt i. flg. lovgivningen under streng fortrolighed og omhu, dog med den undtagelse at der er pligt til at oplyse relevante, hvis du eller andre mistrives eller er i alvorlig fare.

Klinikkens behandling af dine oplysninger

Psykologer er forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. De opbevares i et sundheds- godkendt og datasikret og godkendt datasystem i 5 år (se senere)

Typer af oplysninger

Psykolog Maria Joensen opbevarer og behandler kun de personoplysninger om dig som er relevante i f.ht. loven og din behandling . Der skelnes imellem forskellige former for oplysninger

 • Overordnede/almindelige kategorier af personoplysninger ved din identitet; navn, adresse, e-mailadresse, tlf, personnummer, køn, uddannelse
 • Særlige kategorier af personoplysninger , de ”følsomme personoplysninger”): eks tidligere psykiske problemer og behandling, religion og politik ,
 • Fysiske helbredsoplysninger

Lovpligtige formål med at have oplysninger i 5 år

 • Hensynsfuld behandling af dig.
 • Ved dit samtykke kan der skrives en kort attest til myndigheder, læger, forsikringsselskaber mv., hvilket her i klinikken bestræbes at gøres helt overordnet.
  • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser, men her fortrinsvis overordnede oplysninger som bruges til statistiske undersøgelser.
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • Håndtering af forespørgsler og administration af dine tider, samt afregning af tilskud fra regionen og din sundhedsforsikringer.
   Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder der fx sikrer din behandlingskvalitet.
  • Håndtering af evt. klager og sager med registrerede og tredjeparter.
  • Datasikkerhed; Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men, ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Overholdelse af gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Frivillighed

Du er ikke forpligtet til at give alle ovenstående oplysninger, det gør du frivilligt for at formål og øvrig lovgivningen varetages. ellers kan det forhindre behandlingsmuligheden.

Videregivelse af personoplysninger

Samtykke

Personfølsomme oplysninger videregives principielt ikke med mindre du har givet samtykke til udveksling med såvel sundhedspersoner, især lægen, eller 3. part såsom forsikringer og kommunen. Du vil ved første samtale blive adspurgt om hvorvidt du giver samtykke til at der må sendes et helt overordnet startbrev til lægen og et afsluttende brev om graden af behandlingseffekten og ved din interesse uddybelse og øvrige anbefalinger. Der gives heller ikke oplysninger til 3. part med mindre du selv ønsker det og giver samtykke.

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb,
 • Praktiske formål til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i overenskomst om psykologhjælp af Juli 2016.
 • Til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er jeg Maria Joensen forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af psykologloven samt bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Brug af databehandlere

Som dataansvarlig har jeg Maria Joensen lavet en dataaftale med sundhedsgodkendte databehandler (ClinicCare), som er specialiseret i at håndtere personoplysninger lovligt og dermed krypterer oplysningerne.

  1. ClinicCare (kalender og journalmodul)

Som underleverandører har ClinicCare:

  2. Athena It-Group a/s
  3. Netsite A/S
  4. NordicBackup A/S
  5. TrueCommerce Denmark

Opbevaring og slettepolitik

Klinikken opbevarer personoplysninger om dig, så længe ovenstående formål varetages. I henhold journalførings-bekendtgørelsen § 15 skal de opbevares i minimum 5 år efter sidste journalskrift. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

– Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, virker det fremover og ikke med tilbagevirkende kraft.

– Du har ret til indsigt i personoplysninger i 5 år efter sidste konsultation, retten til at tilføje eller begrænse ukorrekte oplysninger og også retten til dataportabilitet.

Disse rettigheder er dog begrænset af øvrig lovgivning, så der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene tilføjes rettelser.

– Retten til at få indsigt i journalen, kan også være begrænset af anden lovgivning, f.eks. hvis klienten har psykiske sårbarheder og det skønnes at der er mulighed for misforståelser med forværring. I dette tillfælde anbefales det at du får forklaret oplysningerne sammen med psykolog Maria Joensen.

– Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Klienter og pårørende har også mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse, hvis de oplever noget i deres kontakt med sundhedsvæsenet. Du kan henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed her: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Hjemsidens brug af Cookies

Du kan vælge at afvise /slette cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering

Med mindre du afviser/ sletter cookies gemmes der i perioder en cookie dvs. lille datafil på din computer/telefon, især med formålet at se brugeres trafik og statistik på hjemmesiden så den kan forbedres.

En cookie er en passiv fil bestående af et nummer og altså ingen personfølsomme oplysninger. En cookie kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, eller sprede skadelige programmer/virus.

Hjemmesiden her indsamler kun kvantitative oplysninger, som f.eks.

 • Hvor ofte, hvor længe og hvilke sider besøger du.
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning.
 • Hvilke enheder (pc eller tlf.), browser type og version bruger du.
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i.
 • Hvor mange klik SEO-optimeringen genererer.

Her er der mere information også om sletning af cookie : http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken .

Psykolog Maria Joensen – Væren & Vækst

CVR 34314772

kontakt@mariajoensen.dk

Tlf. 60708103

1.06.2022